به تنهایی شاید از پسش بر نیای

امّا با کمک هم حتما انجامش میدیم؛ شک نکن!